Skip to navigation Skip to main content

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov


Spoločnosť Touax vytvorila svoje internetové stránky pre osobnú informáciu svojich súčasných aj potenciálnych zákazníkov. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Touax nie je povolené akékoľvek, hoci len čiastočné, komerčné využitie zobrazených údajov.

Duševné vlastníctvo

Úprava a obsah týchto internetových stránok spoločne tvoria dielo chránené zákonom v súvislosti s duševným vlastníctvom spoločnosti Touax. Všetky komponenty týchto internetových stránok a najmä: názov domény, fotografie, logá, nákresy, firemná úprava a grafika, text, štatistické výsledky, akreditačný systém, výslovne vytvorené aplikácie a ich zdroje, všetky informácie akéhokoľvek typu a akomkoľvek súčasnom či budúcom formáte, statické alebo dynamické HTML stránky, grafické súbory, zvuky atď. sú výlučným majetkom spoločnosti Touax alebo jej boli postúpené licenciou. Akákoľvek reprodukcia, vyobrazenie, úprava alebo preklad jednotlivých prvkov stránok alebo ich časti, prenos na iné internetové stránky alebo začlenenie celých stránok alebo ich časti do internetových stránok tretej strany a komerčné alebo čiastočné komerčné prevádzkovanie údajov v nich uvedených sú podľa týchto podmienok zakázané a predstavujú podvod. Logá a ochranné známky alebo známky služieb, na ktoré odkazujú tieto internetové stránky, sú zapísané. Nič na týchto stránkach preto nie je možné vykladať ako prevod, licenciu alebo povolenie na akékoľvek používanie značiek a/alebo patentov vo vlastníctve spoločnosti Touax alebo akejkoľvek inej zúčastnenej tretej strany.

Odkazy na iné internetové stránky
Predstavujú službu poskytovanú návštevníkom týchto internetových stránok. Nepodliehajú nutne zásadám, ktoré uplatňuje spoločnosť Touax v oblasti dôvernosti dát na internetových stránkach, ktoré jej náležia. Spoločnosť Touax preto nie je možné považovať za sponzora týchto internetových stránok tretích strán ani nemôže prijať akúkoľvek zodpovednosť za údaje, ktoré sa na nich môžu objaviť.

Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť Touax vynakladá všetko úsilie na pravidelnú aktualizáciu informácií, ktoré sa objavujú na týchto internetových stránkach, a snaží sa odkazovať iba na internetové stránky, ktoré spĺňajú platné predpisy. Spoločnosť Touax však nemôže zaručiť presnosť a vyčerpávajúcu povahu informácií poskytnutých na týchto internetových stránkach a nemá vplyv na obsah stránok, na ktoré odkazuje. Spoločnosť Touax preto okrem závažného podvodného konania alebo nedbalosti výlučne zavinených spoločnosťou Touax a preukázaných nárokujúcou stranou nenesie akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody (vrátane najmä straty dát/programov, straty softvéru, prerušenia činnosti atď.) plynúce z prístupu na jej internetové stránky a/alebo ich použitia vzniknuté ich návštevníkovi. Spoločnosť Touax rovnako tak nemôže prijať zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré jej internetové stránky odkazujú hypertextovými odkazmi, alebo za obsah článkov tretích strán zverejnených online, ktoré sú záväzné iba pre ich autorov. Informácie obsiahnuté na týchto internetových stránkach nie sú pre spoločnosť Touax zmluvne záväzné.

Osobné údaje
Osobné údaje získané v rámci prihlasovacích formulárov (priezvisko, krstné meno (mená), e-mail atď.) sú nutné pre vybavovanie vašich žiadostí o informácie, zasielanie bulletinov (elektronický informačný spravodajca), tlačových správ a informácií o akciách. Sú určené spoločnosti Touax a jej dcérskym spoločnostiam na informatívne účely. Tieto údaje sú dôverné a uchováva ich spoločnosť Touax. Spoločnosť Touax sa zaväzuje, že akékoľvek zhromaždené údaje nepoužije ani čiastočne na akékoľvek komerčné účely bez toho, aby vás o tejto skutočnosti najprv informovala. Tieto informácie sú dôverné a uchováva ich spoločnosť Touax. V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov máte právo prístupu a opravy akýchkoľvek údajov, ktoré sa vás týkajú, ak sa spojíte s nami prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo na nasledujúcej poštovej adrese: TOUAX s.r.o., Corso IIa, Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8.

Cookies
Ak navštívite naše internetové stránky, na vašom počítači sa inštaluje cookie. Cookie je malé množstvo dát, ktoré vášmu prehľadávaču posiela webový server a ktoré sú uložené na pevný disk vášho počítača. Všeobecne nám umožňujú zaznamenávať informácie spojené s prezeraním našich internetových stránok na vašom počítači (stránky, ktoré otvárate, dátum a čas ich otvorenia atď.), aby sme ich mohli vyhodnotiť pri vašich ďalších návštevách. Ukladaniu cookies môžete samozrejme zabrániť podľa pokynov používateľskej príručky k svojmu prehľadávaču. Cookies môžete taktiež kedykoľvek eliminovať jednotlivo podľa používateľskej príručky k svojmu počítaču.

 
  • Online dopyt